Print this page
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 12:04

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 2 อัตรา

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มเรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 2 อัตรารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน