Print this page
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 12:26

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต(เส้นสามแยกโรงเรียน-บ้านนาดีหมู่11)

      ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต(เส้นสามแยกโรงเรียน-บ้านนาดีหมู่11) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 1,862,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ,มกราคม 2564 เป็นเงิน1,859,800 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)