Hot News :

สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 14 องค์การบริหารส่วนตำบลของ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ ประมาณ 9 กิโลเมตร และอยุ่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 25 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 68.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,693.75 ไร่ ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่)
1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 4,698
2 บ้านนาดี 1,594
3 บ้านหนองบัวแดง 3,997
4 บ้านแคน 2,796
5 บ้านหนองแฝก 5,194
6 บ้านดอนก่อ 2,094
7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3,696
8 บ้านยางเทิง 5,845
9 บ้านยางเครือ 7,194
10 บ้านนาหนองล้ำ 3,394
11 บ้านนาดี 2,194

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลม่วงสามสิบ และ ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหัวเรือ และ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเตย, ตำบลโพนเมือง อำเภอม่วงสามสิบ และ ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองไข่นก และ ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สภาพดินในพื้นที่ มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินนา มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงต่ำ ใชประโยชน์ในการทำนา และทำสวน โดยในพื้นที่ พบปัญหาสภาพดินเค็มในบางหมู่บ้าน

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายน และมักจะปรากฏเสมอว่าฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีและในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกบางปีอาจเกินภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่นโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะหนาวจัดในช่วงมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 19.4 องศาเซนเซียส

      ฤดูร้อน อากาศจะเริ่มร้อนในเดือน มีนาคม ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งอาจมีฝนเริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน และพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับ 27.5 องศาเซนเซียส

ลักษณะของแหล่งน้ำ

      ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เป็นตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ มีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอนุรักษ์ ให้กับประชาชน ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และออกกำลังกายได้ ดังนี้

 1. ลำน้ำ, ลำห้วย 7 สาย
 2. บึง, หนองและอื่นๆ 43 แห่ง
 3. ฝาย 4 แห่ง
 4. บ่อน้ำตื้น 22 แห่ง
 5. บ่อโยก 22 แห่ง
 6. ประปา 12 แห่ง
 7. สระน้ำ 21 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

      ลักษณะของไม้และป่าไม้ในเขตตำบลยางสักกระโพหลุ่มคือ ไม้ยางนา ขึ้นอยู่ในป่าสาธารณะบ้านยางเทิง และในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มจะมีอยู่ตามหัวไร่ ปลายนา และที่สาธารณะ เช่น ไม้ยาง ไม้ประดู่ และที่มีอยู่ตามไร่นาของเกษตรกร ใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มเป็นบางส่วน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เช่น ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถินณรงค์ แหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ คือ ห้วยสะแบก ห้วยกุดปลา เป็นต้น

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เต็มส่วน 23 หมู่บ้าน รับผิดชอบ บางส่วน 6 หมู่บ้าน

ประชากร

      ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,749 คน โดยแยกเป็น ชาย จำนวน 3,393 คน เป็นหญิง จำนวน 3,356 คน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง
1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 200 173
2 บ้านนาดี 278 317
3 บ้านหนองบัวแดง 361 337
4 บ้านแคน 280 266
5 บ้านหนองแฝก 318 323
6 บ้านดอนก่อ 194 207
7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 309 322
8 บ้านยางเทิง 472 474
9 บ้านยางเครือ 470 444
10 บ้านนาหนองล้ำ 226 214
11 บ้านนาดี 239 228

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559)

การศึกษา

      พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ตั้งอยู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 4. โรงเรียนบ้านแคน (ประชาสามัคคี) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอบระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 5. โรงเรียนบ้านหนองแฝก-ยางเครือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอบระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 6. โรงเรียนบ้านยางเทิง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 เปิดสอบระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนยางสักกระโพหลุ่ม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
 8. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านนาดี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 9. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบ้านหนองแฝก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

สาธารณสุข

      พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีหน่วยงานให้บริการด้านการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ยางสักกระโพหลุ่ม
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ยางเครือ
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาดี

การคมนาคมขนส่ง

      มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบก โดยมีถนนสายสำคัญ คือ ถนนสายชยางกูร – อำเภอม่วงสามสิบ สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียงภายในเขตอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียงภายในจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างสะดวกสบาย

      สำหรับการติดต่อสัญจรไปมาระหว่างชุมชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มนั้น สามารถใช้ติดต่อสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีถนนภายในพื้นที่ ดังนี้

 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 53 สาย
 2. ถนนลาดยาง จำนวน 29 สาย
 3. ถนนดิน/ถนนลูกรัง จำนวน 81 สาย
 4. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 สาย

ไฟฟ้า

      ปัจจุบันการให้บริการด้านไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 99% ของพื้นที่ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สามารถให้บริการได้คิดเป็นร้อยละ 99 โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบล ทั้ง 11 หมู่บ้าน ยังคงมีเหลือเพียงส่วนน้อยที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มจะต้องดำเนินการจัดหาให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง

ประปา

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค 99% ของพื้นที่ซึ่งสามารถผลิตน้ำประปาและให้บริการผู้ใช้น้ำภายในเขตตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้อย่างทั่วถึง และมีโครงการที่จะปรับปรุงระบบการผลิตและขยายเขตการให้บริการออกไปให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดและได้มาตรฐาน สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

เครือข่ายโทรศัพท์

      การสื่อสารของประชาชนตำบลยางสักกระโพหลุ่มที่สำคัญคือ มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันระบบโทรศัพท์สาธารณะไม่ได้รับความนิยม และประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้นอกจากโทรศัพท์

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

      ประชาชนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้ใช้บริการของ ไปรษณีย์โทรเลข การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ของประชาชน ตำบลยางสักกระโพหลุ่มสามารถรับฟังสถานีวิทยุได้ 1 แห่ง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย การรับภาพของสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ สามารถรับภาพจากสถานีโทรทัศน์ได้ 3 ช่อง คือ ช่อง 3, 5, 7, ได้ไม่ชัดเจนนักต้องใช้จานดาวเทียมช่วย

การท่องเที่ยว

      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มนั้นไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และสามารถปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอนุรักษ์ ให้กับประชาชน ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และออกกำลังกายได้

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

      การประกอบการค้า และบริการในด้านการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณสองข้างทางและในหมู่บ้าน เป็นร้านขายของชำ กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น

 1. กลุ่มช่างไม้ฝีมือ หมู่ที่ 2
 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ที่ 4
 3. กลุ่มทอผ้ากาบบัว หมู่ที่ 9
 4. กลุ่มอาชีพจักรสาน หมู่ที่ 10
 5. กลุ่มปลูกพริก หมู่ที่ 5
 6. กลุ่มลงทุนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10
 7. กลุ่มทำนาปลอดสารพิษ หมู่ 8
 8. กลุ่มปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ หมู่ 2
 9. กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ หมู่ 10
 10. กลุ่มปลูกผักคื่นฉ่าย หมู่ 7

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ