Hot News :
กองคลัง

นางสาวปรารถนา ทาทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางชนิสรา พานิชกุล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางนิภา รักษาเจ้า

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสันศนีย์ สุบูรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางไพรวัลย์ รินริโก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ