Hot News :
วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564 21:55

ราคากลางโครงการซ่่อมแชมถนนลาดยาง (สายสี่แยกยางเทิง- บ้านนานองล้ำ )เป็นช่วง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย

      ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่่อมแชมถนนลาดยาง (สายสี่แยกยางเทิง- บ้านนานองล้ำ )เป็นช่วง ๆ ที่ชำรุดเสียหายขนาดถนนเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.100 กิโลเมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือปริมาณผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,641 ตรม( รายละเอียกตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มกำหนด)ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 1,502,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ