Hot News :
สำนักงานปลัด

นางรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายพิชญุตม์ อัมพร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ เบื้องบน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพศวีร์ นามพุทธา

นิติกรปฏิบัติการ

จ่าเอกปิยะศักดิ์ นามแสน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกปรีชา อุปชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุภัทตรา บัวงาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวธิดาวรรณ วุฒิพรหม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจุฬาลักษณ์ พรมสอน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสะอาดศรี ศุภลักษณ์

นักการภารโรง

นายสุเทพ ศุภลักษณ์

ยาม

นายณรินทร์ บางใบ

คนงานทั่วไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ