Hot News :
วันจันทร์, 15 ตุลาคม 2561 22:55

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

           องต์การบริหารส่วนยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ