Hot News :
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย)

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 (สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 4,395,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561 เป็นเงิน 4,395,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ